Участь гімназії у конкурсах з безпеки життєдіяльності.

Образование - Гимназия

Безпека життєдіяльності - це той фундамент знань, якому необхідно навчати з дитинства: щоб дитина виростала з розумінням того, в якому світі живе, які небезпеки в ньому чату­ють і в який спосіб, завдяки яким знанням та навичкам своє життя можна зробити максимально безпечним і ефективним. Отож уже стало доброю традицією для колективу Веселівської районної різнопрофільної гімназії проводити комп­лекс різноманітних заходів, що мають на меті закріпи­ти набуті учнями на уро­ках курсів Основи безпеки життєдіяльності та Охорона здоров'я, під час спеціаль­них бесід знання та навич­ки, поглибити та наповни­ти їх практичним змістом.

Звичайно, що коли про­цес набуття таких необхід­них знань відбувається у формі гри, змагання, це стає ще цікавішим і при­вабливішим для кожної дитини.

Саме участь у числен­них конкурсах, що прово­дяться щорічно, допомагає якісно і змістовно виконати цю місію. Так, у першому семестрі поточного нав­чального року ми разом з іншими навчальними зак­ладами району приймали участь у проведенні кон­курсу-рейду «Увага! Діти на дорозі» у вересні 2010 року, Місячника безпечної поведінки з газом (жов­тень), Місячника безпеки в листопаді того ж року тощо.

В усіх класах протягом зазначених конкурсів відбу­валися різноманітні заходи - зустрічі-лекцп зі спе­ціалістами Державної авто­інспекції, газового госпо­дарства, відвідування по­жежної частини, віктори­ни, бесіди, конкурси малюнків, стінних газет, пла­катів та поробок, виготов­лення вчителями та учня­ми електронних презента­цій та інше. Завдання про­ведених тематичних заходів - акцентувати увагу дітей на дотриманні правил без­печної поведінки як вдома, так і на вулиці, під час нав­чання, трудової діяльності, відпочинку та дозвілля.


Кращі роботи за підсум­ками проведених заходів надавалися на розгляд журі конкурсів. Так, у цьому навчальному році, звіти та роботи учнів і вчителів гімназії визначалися пере­можцями районних етапів конкурсу-рейду «Увага! Діти на дорозі» та Місяч­ника безпеки.

Звичайно, що якість, ре­зультат нашої роботи зале­жить передовсім від спе­ціалістів - класних керівни­ків та вчителів-предметників гімназії - педагогів, за­коханих у свою роботу, кот­рі люблять і вміють працю­вати з дітьми, вкладаючи у них усі свої безмежні знан­ня та великий життєвий досвід. У проведення робо­ти по формуванню в учнів знань правил основ безпе­ки життєдіяльності - знань, спрямованих, у першу чер­гу, на запобігання нещасних випадків, на свідому поведінку з недопущення надзвичайних ситуацій різ­ного характеру свій вагомни вклад вносить кожен вчитель гімназії і заслуго­вує теплих слів подяки. Прийняли особливо актив­ну участь у проведенні заходів та надали якісні матеріали на районні етапи зазначених конкурсів вчи­телі Філь Г.Б., Посмітна О.В., Гаценко Н.В., Jlapioнова Л.В., Білоус М.М., Сазонова JI.O., Альохіна C.B., Гушуляк C.B., Савенкова О.В., Федорова О.В., Моісеєнко Н.М.

Приємно, що результа­ти нашої праці відзначено й на обласному рівні. Так, до обласного ДАІ надій­шло близько 100 матеріалів (малюнків, фотографій, стіннівок, розробок уроків то­що) у рамках конкурсу-рейду «Увага! Діти на до­розі». За результатами під­сумків обласного журі III міс­це посіли учасники конкур­су Веселівської районної різнопрофільної гімназії.

Протягом грудня 2010 року до ГУ МНС України в Запорізькій області надій­шло близько 400 малюнків, 200 виробів з прикладного мистецтва та до 100 літера­турних творів на протипо­жежну тематику. І за під­сумками обласного етапу місячника безпеки в номі­нації за кращий літератур­ний твір «Що я знаю про пожежника-рятівника» від­значено роботу учениці Веселівської районної різ­нопрофільної гімназії Демидової Анжели (керівник роботи вчитель Філь Г.Б.). Безумовно, визнання якісної роботи, перемоги в

конкурсах різних рівнів є важливими для нашого колективу, та найголовніше для нас і батьків - щасливі посмішки дітей, збережен­ня їхнього життя та здоров'я. І якраз системна ро­бота всіх ланок гімназії, активна життєва позиція вчителя, доброзичлива і сприятлива атмосфера в школі є найкращою запо­рукою активного, успіш­ного та безпечного доро­слого життя її вихованців і випускників.

с. ВОЛОШИН, заступник директора гім­назії з НВР

 

По материалам газеты «Колос»


(19 Голосов)

Обновлено (24.02.2011 23:04)